UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest.    © Bannafarsai_Stock. Myanmar, Novice Monks.
UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest © Waj, Taj Mahal in India
مکان ها و بناهای تاریخی
UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest.  © Reza
مناظر طبیعی

هدف از برگزاری این مسابقه ارائه یک پایگاه مجازی بین المللی به شرکت کنندگان جوان است که از طریق آن به صورت آزادانه دیدگاهشان در مورد میراث مشترک جاده ابریشم را بیان نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest.  © Majid Al Amri, Fencing

عکس های شرکت کنندگان باید میراث مشترک جاده ابریشم را در چهارچوب فرهنگ، مکان ها و بناهای تاریخی، چشم اندازهای طبیعی و نیز مردم به تصویر بکشند.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest.  © Majid Al Amri, Magic Sunset

از شرکت کنندگان در مسابقه عکاسی دعوت می شود که قبل از شروع بخش های "موضوعات" و "ضوابط مسابقه" را به دقت مطالعه کنند.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest.  © Majid Al Amri, Fishermen