گالری تصاویر

در این گالری تصاویر نمونه هایی از عکس های مورد نظر برگزار کنندگان مسابقه به عنوان الگو ارائه شده. شرکت کنندگان بایستی برای مشخصات و اندازه عکس های ارسالی بخش "ضوابط مسابقه" را مطالعه کنند.