درباره ما

مأموریت اصلی سازمان یونسکو ارتقا فرهنگ صلح پایدار، درک متقابل، همبستگی فکری و همکاری های چندجانبه میان اقوام و ملل مختلف از طریق آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات است.

سازمان یونسکو به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه سازمان ملل متحد، متولی ترویج و گسترش جریان آزاد آرا و عقاید به عناوین مختلف است. در این راستا یونسکو  به دنبال توسعه رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرای مکتوب، صوتی و تصویری و نیز مجازی است تا از این طریق به گسترش آزادی بیان، صلح پایدار، ریشه کردن فقر و پیشبرد حقوق بشر کمک کند.

با توجه به اهمیت جاده ابریشم در تاریخ و تمدن اقوام ساکن اورآسیا، سازمان یونسکو پس از اجرای برنامه شرق-غرب (۱۹۶۷-۱۹۵۶)، پروژه مطالعات جامع جاده های ابریشم، جاده های گفتگو (۱۹۹۷- ۱۹۸۸)  را شروع کرد. هدف از این پروژه مطالعه و شناخت تبادلات فرهنگی میان اقوام شرقی وغربی بود. پس از اتمام این پروژه، سازمان یونسکو برنامه های مختلفی را در ارتباط با جاده ابریشم اجرا کرده استدر این راستا، یونسکو از سال ٢٠١٣ پروژه جدیدی تحت عنوان "برنامه جاده بریشم برای ترویج گفتگو، تنوع فرهنگی و توسعه" را شروع کرده است. مسابقه عکاسی جاده ابریشم از دیدگاه جوانان در چهارچوب این برنامه اخیر اجرا می شود. 

سازمان یونسکو نه تنها از طریق اجرای این پروژه ها جاده ابریشم تاریخی را احیا کرده است بلکه در پی گسترش شناخت ازتعاملات تاریخی، ارزش ها و میراث مشترک اقوام مختلف ساکن در مناطق در امتداد جاده ابریشم است.