هیئت داوران

هیئت بین المللی داوران شامل شش عضو و یک رئیس است که توسط اعضای این هیئت انتخاب می شود و همچنین نماینده ی از اداره یونسکو نیز حضور خواهد داشت.