بنیاد صلح جهانی چین

 بنیاد چین برای صلح جهانی به عنوان "سفیر صلح"، یک  سازمان غیر دولتی بین المللی است که درزمینه پیشرفت صلح فعالیت دارد. این بنیاد، بنیانگذار "سفرای روستای جاده ابریشم  است" که با الهام از سازمان ملل متحد، برای تبادل و همکاری میان مردم و دولتهای کشورهای مختلف ایجاد شده است. 

این بنیاد با در نظر گرفتن اصولی مانند " بین المللی شدن، بیطرفی، همکاری و رفاه عمومی" در مسیر " صلح + ۱" و "روابط دیپلماتیک مردمی – تنوع فرهنگی – مسئولیت اجتماعی – همکاری در امتداد مرزها" به عنوان الگویی برای رفاه عمومی عمل میکند.

این بنیاد در ارتباط با شرکای خود در سراسر جهان، با فلسفه اصلی هدایت بنیاد از منابع قابل اطمینان استفاده کرده است . این موضوع در حوزه های گوناگون حاکمیت جهانی و راه ابریشم جدید "طرح یک کمربند و یک جاده"  گسترش در همکاری بین تمدنها و مسئولیت اجتماعی شکل میگیرد. کار این بنیاد، توسط جوامع بین المللی تحسین شده است.

بنیاد حمایت خود را به اهداف توسعه هزاره و برنامه 2030  سازمان ملل برای توسعه پایدار در کمک به بازسازی کشور های جنگزده, با کمک به تضعیف تنشها در مناطق جنگی و با کمک به کشورهای درگیر با مسائل "جاده برده گی" و همچنین با کمک به کشور های کم توسعه و فقیر نشان داده است

 این بنیاد نه تنها برای همکاری صمیمی میان کشورهای جنوب و کشورهای شمال تلاش میکند بلکه اندیشه آینده ای مثبت و مشترک برای بشریت را ترویج می کند. پروژه " صلح، طبیعت، هماهنگی" از ۱۷۸ کشور و سازمان های مختلف بین المللی مورد پشتیبانی قرار گرفته است.