شرکت در مسابقه

از شرکت کنندگان در مسابقه عکاسی دعوت می شود که قبل از شروع بخش های "موضوعات" و "ضوابط مسابقه" را به دقت مطالعه کنند. هر شرکت کننده بایستی ابتدا یک حساب کاربری به نام خود ایجاد کند و سپس از طریق این حساب عکس های خود را به صورت آنلاین به دبیرخانه مسابقه ارسال کند. شرکت کنندگان در دو گروه سنی ۱۷-۱۴ سال و ٢۵-١۸ در مسابقه شرکت خواهند کرد.

توجه ! شرکت کنندکان باید تمام فرم ها را به زبان انگلیسی پرکنند و تمامی اطلاعات ارائه شده باید به زبان انگلیسی باشد.

  • Create a new account
  • Login with existing account
A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
یک گذرواژه برای حساب جدید در هر دو فیلد بنویسید.
Date of birth
Verified
Address